Statut

Statut Fundacji „Idea Artis Poloniae”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja „Idea Artis Poloniae” zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez:

 • Pana Witolda Kajszczaka i
 • Panią Magdalenę Gawlik

zwanymi dalej „Fundatorami”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Annę Witczak w Warszawie dnia 11 października 2019 r., repertorium A Nr 1293/2019, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

 1. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Terenem działalności Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 5. Dla realizacji swoich statutowych zadań Fundacja może powoływać oddziały terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
 6. Powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i innych jednostek organizacyjnych odbywa się na mocy uchwały przyjętej przez Zarząd.
 7. Sposoby funkcjonowania i zakres kompetencji ww. jednostek reguluje uchwała Zarządu.

§3

Fundacja może się posługiwać charakterystycznymi znakami audiowizualnymi, w szczególności znakiem graficznym.

§4

Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§5

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz
z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym, a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§6

Fundacja może zatrudniać pracowników i wolontariuszy.

II. CELE I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§7

Celem Fundacji jest propagowanie, wspieranie, promowanie wszelkiej działalności w zakresie kultury i sztuki, a także edukacji artystycznej, edukacji
i wychowania, rozwoju gospodarczego, nauki oraz ochrony środowiska. Promowanie polskiej sztuki, tradycji, kultury i tożsamości narodowej w kraju
i poza jego granicami.

§8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie, wspieranie lokalnych, ponadlokalnych oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych i artystycznych,
 2. inicjowanie działań z zakresu edukacji plastycznej, kulturalnej, filmowej, muzycznej, medialnej, teatralnej i innych dziedzin sztuki,
 3. popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki, promocję polskiej twórczości artystycznej i polskiego dziedzictwa kultury
  w Polsce i za granicą oraz ochronę dóbr kultury i tradycji,
 4. kształtowanie postaw aktywnego uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych w kulturze, propagowanie i promowanie myślenia twórczego i postawy twórczej,
 5. aktywizację i socjalizację poprzez twórcze działanie osób w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych osób, w tym dzieci i młodzieży
  z domów dziecka i świetlic środowiskowych, przedstawicieli lokalnych społeczności,
 6. działania na rzecz swobodnego dostępu do kultury, w tym promowanie sztuki w przestrzeni publicznej,
 7. szerzenie wiedzy i promowanie społeczeństwa opartego na różnorodności, otwartego, tolerancyjnego, wielokulturowego, działania na rzecz integracji europejskiej, dialogu międzykulturowego oraz rozwijania kontaktów
  i współpracy między społeczeństwami na całym świecie,
 8. pomoc donatorom w realizacji ich filantropijnych celów,
 9. organizowanie i wspieranie imprez i wydarzeń, w tym festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, wystaw, pokazów, sympozjów, zjazdów, konferencji naukowych, szkoleń, warsztatów oraz wszelkich innych form promocji i realizacji, w tym współfinansowanych przez Fundację,
 10. organizowanie Plenerowych Obozów Sztuk letnich i zimowych, w tym współfinansowanych przez Fundację,
 11. wspieranie działań twórców amatorów i profesjonalistów, niezależnych
  i zawodowych w dziedzinach takich, jak sztuki plastyczne, audiowizualne, taniec, teatr, fotografia, sztuki piękne, literatura, muzyka,
 12. tworzenie i realizacja programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży
  i dorosłych, w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  w tym współfinansowanych przez Fundację,
 13. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, rozwój przedsiębiorczości
  i kreowanie postaw przedsiębiorczych,
 14. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, innymi instytucjami, firmami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie wymienionym w celach Fundacji,
 15. wspieranie i organizowanie kampanii reklamowych na rzecz kultury, edukacji i wychowania, rozwoju gospodarki i nauki oraz ochrony środowiska,
 16. prowadzenie działalności wydawniczej i artystycznej celem popularyzacji głównych celów Fundacji,
 17. organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy kulturalnej, edukacyjnej, gospodarczej oraz w zakresie ochrony środowiska pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego, gospodarczego i społecznego oraz adekwatnymi instytucjami,
 18. pomoc w organizacji środków finansowych (mecenatu i sponsoringu) dla twórców, pomysłodawców oraz przedsięwzięć artystycznych i poza artystycznych,
 19. uczestnictwo w krajowych i zagranicznych imprezach promujących kulturę, sztukę, edukację i osiągnięcia gospodarcze, w tym w targach, warsztatach, sympozjach i konferencjach.

§9

 1. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.
 2. Fundacja może łączyć się z innymi fundacjami w kraju i za granicą jeśli działalność jest zbieżna z celami statutowymi Fundacji i nie spowoduje to zmiany celów statutowych.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§10

 1. Na realizację celów Fundacji Fundatorzy przeznaczają kwotę 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych), która stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatorów.
 2. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski oraz środki pieniężne, prawa majątkowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

§11

Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

 1. dotacji, darowizn, subwencji, spadków, zapisów krajowych i zagranicznych, odsetek i depozytów bankowych,
 2. dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
 3. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

§ 12

 1. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 2. Dochody Fundacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
 3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na wybraną przez Fundację, dowolną realizację jej celu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 13

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza wyłącznie, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 14

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących osoby prawne.
 2. Fundacja prowadzi pełną ewidencję księgową, rozliczenia
  i sprawozdawczość bilansową, obejmującą wszelkie operacje finansowe związane z realizacją programów operacyjnych Fundacji, kredytowych, subwencyjnych (dotacyjnych) i innych, oraz z wydatkami związanymi
  z funkcjonowaniem organów statutowych i administracji Fundacji.

§ 15

Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

IV. ORGANY FUNDACJI

§ 16

Organami Fundacji jest Zarząd oraz Konwent Fundatorów.

§ 17

 1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch do trzech członków powoływanych przez Konwent Fundatorów na czas nieokreślony w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
 2. Fundatorzy mogą pełnić funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa
  i Wiceprezesa Zarządu.
 3. Konwent Fundatorów może odwołać członka Zarządu w każdym czasie
  w drodze uchwały podjętej jednogłośnie.
 4. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
 5. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.

§ 18

Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

 1. uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania oraz planów finansowych Fundacji,
 2. bieżący nadzór nad działalnością Fundacji, w szczególności w zakresie jej zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami
  i wnioskami organów państwowych powołanych do kontroli i nadzoru nad Fundacją oraz ze statutem,
 3. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 4. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
 5. tworzenie i znoszenie oddziałów Fundacji oraz innych jednostek organizacyjnych,
 6. powoływanie Biur Fundacji działających poza jej siedzibą,
 7. powoływanie i odwoływanie osób zajmujących stanowiska kierownicze
  i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
 8. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników,
 9. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu Fundacji,
 10. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.

§ 19

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W razie równego rozłożenia głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 20

Reprezentacja Fundacji jest jednoosobowa.

§ 21

 1. W skład Konwentu Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy, działający osobiście. Konwentowi Fundatorów przewodniczą naprzemiennie Fundatorzy wchodzący w skład Konwentu.
 2. W przypadku śmierci Fundatora uprawnienia przewidziane w niniejszym statucie dla Fundatora, wykonuje jego spadkobierca bądź osoba powołana
  z grona spadkobierców.

§ 22

 1. Uprawnienia Konwentu Fundatorów określają postanowienia niniejszego statutu.
 2. W szczególności, Konwent Fundatorów:
 1. określa kierunki i plany działalności statutowej Fundacji,
 2. powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu,
 3. może powołać Komisję Rewizyjną dla sprawowania kontroli gospodarki finansowej Fundacji oraz kontroli wewnętrznej, zgodnie
  z postanowieniami niniejszego statutu,
 4. może określić wynagrodzenie Prezesa Fundacji oraz innych członków Zarządu lub członków Konwentu Fundatorów za wykonywanie czynności na rzecz Fundacji,
 5. wyraża uprzednią zgodą na nawiązywanie i rozwiązywanie przez Zarząd stosunku pracy na stanowiskach określonych przez Konwent.

§ 23

 1. Konwent Fundatorów podejmuje uchwały na posiedzeniach lub drogą pisemną bądź w drodze korespondencji elektronicznej.
 2. Uchwałę można podjąć bez posiedzenia, jeżeli wszyscy Fundatorzy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być podjęte albo przez pisemne głosowanie. W tym ostatnim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Statutu odnoszące się do podejmowania uchwał na posiedzeniach.
 3. Uchwały Konwentu podejmowane są jednogłośnie.

§ 24

Posiedzenia Konwentu Fundatorów zwoływane są z inicjatywy członków Konwentu lub Zarządu Fundacji.

§ 25

Konwent Fundatorów może powołać Radę Fundacji lub inny organu nadzoru wewnętrznego zgodnie z postanowieniami art. 20 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 26

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

V. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

§ 27

 1. O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy w drodze uchwały.
 2. Śmierć Fundatora nie powoduje likwidacji Fundacji.
 3. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.
 4. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego Ministra.
 5. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji przeznaczone będą na cele tożsame lub zbliżone z celami Fundacji.

§ 28

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 29

Statut Fundacji wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 30

Wypisy z niniejszego aktu należy wydać Fundatorom oraz członkom organów Fundacji.